Реєстрація торгової марки, винаходу та промислового зразка

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності. Детальніше...


До об’єктів права інтелектуальної власності належать торговельні марки, винаходи та промислові зразки. Реєстрація права інтелектуальної власності полягає в отриманні права на торговельну марку, винахід або промисловий зразок, яке охороняється державою та засвідчується відповідним документом (свідоцтвом, патентом).
Торговельна марка та порядок її державної реєстрації
Під торговельною маркою ми розуміємо будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Якщо ви виробляєте або продаєте товари, надаєте послуги, то вам необхідно захистити вашу назву товару (послуги) від недобросовісних конкурентів і незаконного використання чи копіювання такої назви іншими особами. З цією метою вам необхідно пройти процедуру реєстрації торгової марки.
В Україні можна зареєструвати різні види торговельних марок:

 • словесні;
 • образотворчі;
 • комбіновані;
 • звукові;
 • об'ємні.

Право власності на торговельну марку засвідчується таким документом як свідоцтво. Термін дії майнових прав на торговельну марку становить 10 років від дати подання заявки на реєстрацію з правом продовження цього терміну ще на 10 років.
Процес реєстрації торговельної марки триває від 4 до 12 місяців в залежності від обраного процесу реєстрації та складається з наступних процедурних дій:

 • первинне дослідження, яке полягає у визначенні для яких видів товарів та/ або послуг буде здійснюватися реєстрація торговельної марки, адже всі товари і послуги поділяться на 45 класів;
 • підготовка звіту із зазначенням усіх схожих та тотожних знаків, інформацію про дату їх подання та власників;
 • оформлення і складання заяви на реєстрацію торговельної марки;
 • запит на проведення експертизи по суті;
 • діловодство у процесі реєстрації торговельної марки;
 • реєстрація торговельної марки та отримання свідоцтва.

Зареєструвавши свою торгівельну марку, ви набуваєте виключного права на володіння, користування та розпорядження нею, у тому числі ви можете передавати майнові права на торговельну марку іншим особам.
Винахід (корисна модель) та порядок його державної реєстрації
Винаходом (корисною моделлю) є результат інтелектуальної діяльності в будь-якій сфері технології. Виключні права на винахід належать винахіднику на підставі патенту, який видається державним інститутом промислової власності (Укрпатентом) патентовласнику і засвідчує його право на технічне рішення – продукт (пристрій) або спосіб (метод), описаний у формулі патенту. Отримання патенту на винахід надає власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати продукт і забороняти іншим особам його використання без вашого дозволу. Строк дії патенту на винахід в Україні складає 20 років. Патентовласник може передавати і продавати права за патентом, а також забороняти використання запатентованого винаходу.
Для патентування винаходу необхідною є відповідність таким критеріями як:

 • новизна;
 • винахідницький рівень;
 • промислова придатність.

У якості винаходів в Україні можуть бути запатентовані:

 • процес або спосіб;
 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин чи тварин);
 • будь-яке нове застосування існуючих продуктів і способів.

Поруч з цим, звертаємо вашу увагу і на те, що до винаходів не відносяться:

 • ідеї, що стосуються зовнішнього вигляду виробів, в тому числі спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб (такі об'єкти охороняються в якості промислових зразків);
 • бази даних (охороняються авторським правом);
 • методи проведення ігор;
 • методи виконання розумових операцій;
 • ідеї, які не можуть бути втілені в життя, а також ті, що суперечать нормам гуманності та моралі.

Процес реєстрації винаходу (корисної моделі) можна розділити на декілька етапів:

 • патентне дослідження, яке полягає в перевірці новизни, пошук серед зареєстрованих і заявлених на реєстрацію, винаходів (корисних моделей), аналогів і тотожних технічних розробок;
 • оформлення і складання заяви на реєстрацію винаходу (корисної моделі);
 • подання заявки до патентного відомства;
 • запит на проведення експертизи по суті;
 • діловодство у процесі реєстрації винаходу (корисної моделі);
 • реєстрація винаходу (корисної моделі) та отримання патенту.

Розмір державних зборів у такому випадку залежить від самого винаходу (корисної моделі), а також від необхідності проведення прискореної експертизи. Крім цього, варто зазначити, що право на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Промисловий зразок та порядок його державної реєстрації Під промисловим зразком розуміється оригінальне художньо-конструкторське рішення виробу, яке гармонійно поєднує в собі функції об'єкта та його зовнішні естетичні характеристики. Законодавчо встановлено, що об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу.
Виходячи з цього, промислові зразки можна поділити на декілька видів:

 • об’ємні - це композиції, в основі яких лежить об'ємно-просторова структура (наприклад, зовнішній вигляд машин, меблів, пристроїв, обладнання, пляшки, різні флакони, пакування кондитерських і фармацевтичних виробів);
 • площинні – це композиції, в основі яких знаходиться лінійно-графічне співвідношення елементів, які не можуть бути сприйняті як об'ємні елементи (наприклад, зовнішній вигляд килимових виробів, тканин, шпалер);
 • комбіновані – це композиції, що характеризуються загальними ознаками, які характерні як площинним так і об'ємним промисловим зразкам (наприклад, будівельно-облицювальна плитка.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через 15 років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку. Для отримання патенту на промисловий зразок необхідно звернутися до Державного департаменту інтелектуальної власності.
Процедура отримання промислового зразка складається з наступних етапів:

 • первинне дослідження, яке полягає в перевірці новизни промислового зразка, пошуку серед зареєстрованих і заявлених на реєстрацію подібних та тотожних промислових зразків;
 • оформлення і складання заяви на реєстрацію промислового зразка;
 • подання заявки до департаменту інтелектуальної власності;
 • запит на проведення експертизи по суті;
 • діловодство у процесі реєстрації промислового зразка;
 • реєстрація промислового зразка та отримання патенту.

Строк отримання патенту на промисловий зразок складає від 12 до 15 місяців, але при бажанні заявника цей строк можна скоротити до 4-5 місяців. Розмір державних зборів залежить від кількості варіантів виробу, кількості фотографій, зазначення кольорів (в патенті можуть бути кольорові або ч/б світлини), а також від необхідності проведення прискореної експертизи.